Kitaplar

Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinin Kitapları

A. Haluk Dursun, Ermeni Terörünün Kaynakları, İstanbul 1984.

A. Haluk Dursun, İstanbul’da Yaşama Sanatı, İstanbul 1999.

A. Haluk Dursun, Osmanlı Coğrafyası’nda Gezintiler, İstanbul 2000.

A. Haluk Dursun, İstanbul’u Gezme Sanatı, İstanbul 2001.

A. Haluk Dursun, Nil’den Tuna’ya, İstanbul 2004.

A. Haluk Dursun, A. H, Tuna Güzellemesi, İstanbul 2004.

Ahmet Kanlıdere,  Reform within Islam: The Tajdid (Reneval) Movement Among the Kazan Tatars (1809-1917), İstanbul 1997.

Ahmet Şimşirgil, Kayı, İstanbul 2004.

Ali Akyıldız, Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilâtında Reform, İstanbul 1993.

Ali Akyıldız, Osmanlı Finans Sisteminde Dönüm Noktası: Kâğıt Para ve Sosyo-Ekonomik Etkileri, İstanbul 1996.

Ali Akyıldız, Mümin ve Müsrif Bir Padişah Kızı: Refia Sultan, İstanbul 1998.

Ali Akyıldız, Osmanlı Dönemi Tahvil ve Hisse Senetleri, (Türkçe-İngilizce), İstanbul 2001.

Ali Akyıldız, Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme, İstanbul 2004.

Ali Akyıldız, A., Para Pul Oldu: Osmanlı’da Kağıt Para, Maliye ve Toplum, İstanbul 2003.

Ali Akyıldız, Anka’nın Sonbaharı, Osmanlı’da İktisadi Modernleşme ve Uluslar arası Sermaye, İstanbul 2005.

Ali Akyıldız, Haliç’te Seyr u Sefer, İstanbul 2007.

Ali Karaca,  Anadolu Islahatı ve Ahmet Şâkir Paşa (1838-1899), İstanbul 1993.

Bülent İplikçioğlu,  Die Inschriften von Ephesos, Teil VI, Nr. 2001–2958 (Reperto­rium), Bonn 1980.

Bülent İplikçioğlu, Die Repräsentanten des senatorischen Reichsdienstes in Asia bis Di­okletian im Spiegel der ephesischen Inschriften, Wien 1983.

Bülent İplikçioğlu,  Ephesos im Spiegel seiner Inschriften, Wien: Schindler 1984.

Bülent İplikçioğlu, Eskiçağ Tarihinin Anahatları I, İstanbul: Marmara Üniversitesi Fen–Edebiyat Fakültesi 1990.

Bülent İplikçioğlu, Epigraphische Forschungen in Termessos und seinem Territorium I, Wien Wissenschaften 1991.

Bülent İplikçioğlu, Epigraphische Forschungen in Termessos und seinem Territorium II, Wien 1991.

Bülent İplikçioğlu, Neue Inschriften aus Nord-Lykien I, Wien 1992. 

Bülent İplikçioğlu, Ephesus Yazıtları  Işığında İmparator Diocletianus'a Kadar Roma Şö­valye Sınıfı ve Asia  Eyaletindeki Resmî Görevlileri Ankara 1993.

Bülent İplikçioğlu, Epigraphische Forschungen in Termessos und seinem Territorium III, Wien 1994.

Bülent İplikçioğlu, Eskiçağ Tarihinin Anahatları II, İstanbul 1996.

Bülent İplikçioğlu, Eskibatı Tarihi I: Giriş, Kaynaklar, Bibliyografya, Ankara 1997.

Bülent İplikçioğlu, Epigraphische Forschungen in Termessos und seinem Territorium IV, Wien 2007 .

Bülent İplikçioğlu, Hellen ve Roma Tarihinin Anahatları, İstanbul 2007.

Cevdet Küçük, Osmanlı Diplomasisinde Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı 1878-1897, İstanbul 1985.

Cevdet Küçük, (Dz. Kur. Bnb. Ali Kurumahmut, Sertaç Hami Başeren ile birlikte), Ege'de Temel Sorun Egemenliği Tartışmalı Adalar, Ankara 1998.

Coşkun Alptekin, The Reign of Zangi (521-541/1127-1146), Erzurum 1978.

Coşkun Alptekin,  Dimaşk Atabegliği (Tog-Teginliler), İstanbul 1985.

Erhan Afyoncu, Sorularla Osmanlı İmparatorluğu I, İstanbul 2001.

Erhan Afyoncu, Sorularla Osmanlı İmparatorluğu II, İstanbul 2002.

Erhan Afyoncu, Sorularla Osmanlı İmparatorluğu III, İstanbul 2004.

Erhan Afyoncu, Sorularla Osmanlı İmparatorluğu IV, İstanbul 2004.

Gülay Ö. Bezer, Begteginliler “Erbil’de Bir Türk Beyliği (526-630/1132-1233), İstanbul 2001.

Hanefi Bostan, Said Halim Paşa, İstanbul 1992.

Hanefi Bostan, XV-XVI. Asırlarda Trabzon Sancağında Sosyal ve İktisadi Hayat, Ankara 2003.

Kemalettin Köroğlu,  Urartu Krallığı Döneminde Elazığ (Alzi) ve Çevresi, İstanbul 1996.

Kemalettin Köroğlu (Editör), 5. Yılında Yumuktepe, The V. Anniversary of the Excavations at Yumuktepe (1993-1997), İstanbul 1998.

Kemalettin Köroğlu, Üçtepe I: Yeni Kazı ve Yüzey Bulguları Işığında Diyarbakır/Üçtepe ve Çevresinin Yeni Assur Dönemi Tarihi Coğrafyası, Ankara 1998.

Kemalettin Köroğlu, (Editör, B. Fischer - H. Genz ve E. Jean ile birlikte), Identifying Changes: The Transition from Bronze to Iron Ages in Anatolia and its Neighbouring Regions. Proceedings of the International Workshop Istanbul, November 8-9, 2002, İstanbul 2003.

Kemalettin Köroğlu, Eski Mezopotamya Tarihi, Başlangıcından Perslere Kadar, İstanbul 2006

Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, İstanbul 2000.

Mehmet Taştemir, XVI. Yüzyılda Behisni, Hısn-ı Mansur, Gerger ve Kahta Kazalarının Sosyal ve İktisadi Tarihi, Ankara 1999.

Mehmet Taşdemir, Vakıf ve Mülk Defteri, Ankara 2007.

M. Said Polat, Selçuklu Göçerlerinin Dünyası, Karacuk’tan Aziz George Kolu’na, İstanbul 2004.

Mustafa Ç. Varlık, Germiyan-oğulları Tarihi (1300-1429), Erzurum 1974.

Mustafa S. Küçükaşçı, Haremeyn, İstanbul 2003.

Mücteba İlgürel, Millî Mücadele’de Balıkesir Kongreleri, Ankara 1999.

Mücteba İlgürel (Hazırlayan), Ahmed Vâsıf Efendi, Mehâsinü’l-Asâr ve Hakaikü’l-Ahbâr, Ankara 1994.

Necdet Öztürk (Hazırlayan), Hadîdî, Tevârih-i Âl-i Osman (1299-1523), İstanbul 1991.

Necdet Öztürk (Çeviren), R. F. Kreutel, Haniwaldanus Anonimi’ne Göre Sultan Bayezid-i Velî (1481-1512), İstanbul 1997.

Necdet Öztürk (Hazırlayan), XV. Yüzyıl Tarihçilerinden Kemal, Selâtîn-nâme (699-895/1299-1490), Ankara 2001.

Necdet Öztürk (Hazırlayan), Anonim Osmanlı Kroniği (1299-1512), İstanbul 2000.ı.

Necdet Öztürk (Hazırlayan), Düstûrnâme-i Enverî: Osmanlı Tarihi Kısmı (1299-1466), İstanbul 2004.

Nihat Azamat (Hazırlayan), Anonim Tevârih-i Âl-i Osmân (F. Giese Neşri), İstanbul 1992.

Nuray Yıldız,  İslamiyet ve Türkler, İstanbul 1976.

Nuray Yıldız, (Çev.) Tarihte Araplar, İstanbul 1979.

Nuray Yıldız, Eskiçağ Kütüphaneleri, İstanbul 1985.

Nuray Yıldız, Eskiçağda Deri Kullanımı ve Teknolojisi, İstanbul 1993.

Nuray Yıldız, Eskiçağda Yazı Malzemeleri ve Kağıdın Oluşumu, Ankara 2000.

Nuray Yıldız, Antikçağ Kütüphaneleri, İstanbul 2004.

Okan Yeşilot, Tagiyev, İstanbul 2004.

Özcan Mert,  XVIII. Ve XIX. Yüzyıllarda Çapanoğulları, Ankara 1985.

Recep Ahıshalı, Osmanlı Devlet Teşkilatında Reisülküttâblık (XVIII. Yüzyıl), İstanbul 2001.

Recep Ahıshalı, (Osmanlıca’dan çeviren ve sadeleştiren), C.V.F. Towshend, ,  Irak Seferi ve Esaret, İstanbul 2007.

Süleyman Beyoğlu, Milli Mücadele Kahramanı Giresunlu Osman Ağa, İstanbul 2006. 

Süleyman Beyoğlu, İki Devir Bir İnsan, Ahmet Faik Günday, İstanbul 2011.

Süleyman Beyoğlu, Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa, İstanbul 2018.

Süleyman Beyoğlu, İmparatorlujtan Cumhuriyete Türk Sineması (1895-1939), İstanbul 2018.

Ufuk Gülsoy, 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Rumeli'den Rusya'ya Göçürülen Re'aya, Ankara 1993.

Ufuk Gülsoy, Hicaz Demiryolu, İstanbul 1994.

Ufuk Gülsoy, Osmanlı Gayrimüslimlerinin Askerlik Serüveni, İstanbul 2000.

Ufuk Gülsoy,Türkiye’de Ticaretin Öncü Kuruluşu: Dersaadet Ticaret Odası 1882-1923, İstanbul 2009.

Ufuk Gülsoy, Cizyeden Vatandaşlığa Osmanlı’nın Gayrimüslim Askerleri, İstanbul 2010.

Ufuk Gülsoy, Kutsal Proje: Ortadoğu’da Osmanlı Demiryolları, İstanbul 2010.

Ufuk Gülsoy, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul 2012.

Ufuk Gülsoy, vd., Bir Medeniyetin İzdüşümü: Vakıflar, İstanbul 2012.

Ufuk Gülsoy, İstanbul Ticaret Borsası 1924-2014, İstanbul 2014.

Ufuk Gülsoy, Vahdettin Engin, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İstanbul’da Elektrik, İstanbul 2016.

Vahdettin Engin, Rumeli Demiryolları, İstanbu1993.

Vahdettin Engin, Sadrazam Kâmil Paşa’nın Oğlu Hilmi Kâmil Bayur’un Galatasaray Lisesi Hatıraları, İstanbul 1995. 

Vahdettin Engin, Tünel, İstanbul 2000.

Vahdettin Engin, Sultan Abdülhamid ve İstanbul’u, İstanbul 2001.

Vahdettin Engin, Mekteb-i Sultani, İstanbul 2003.

Vahdettin Engin, Tünel'den Fünikülere, İstanbul 2007.

Zekeriya Kurşun, (Soultan b. Hitlain ile birlikte), Tarihu Kabileti'l-Acman (Ujman Kabilesi Tarihi), Kuveyt 1988.

Zekeriya Kurşun, Yol Ayrımında Türk-Arap İlişkileri, İstanbul 1992.

Zekeriya Kurşun, Necid ve Ahsa'da Osmanlı Hakimiyeti, Vehhabi Hareketi ve Suud Devletinin Doğuşu, Ankara 1998.

Zekeriya Kurşun, (Birinci İsim), Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Topkapı Sarayı Bağdat 305 Yazmasının Transkripsiyonu Dizini, İstanbul 1999.

Zekeriya Kurşun, The Ottomans in Qatar, A History of Anglo-Ottoman Conflict in the Persian Gulf, İstanbul 2002.

Zekeriya Kurşun, (M. Al Quraini ile Birlikte), Sevahil Necd ve’l Hasa fi’l Vesaik el Osmaniyye, Kahire 2003.

Zekeriya Kurşun, Basra Körfezi’nde Osmanlı-İngiliz Çekişmesi Katar'da Osmanlılar 1871-1916, Ankara 2004.

Zekeriya Kurşun, El-Osmaniyun ve Al-i Suud fi’l Arşiv el-Osmani (Osmanlı Arşiv Belgelerinde Osmanlılar ve Suudiler), Beyrut 2005.

Zekeriya Kurşun, (Birinci İsim) Bâki Kente Ab-i Bekâ Hamidiye, İstanbul 2006.

Zekeriya Kurşun, Qatar fi’l-Ahd el Osmanî, Beyrut 2007.

 

 

 

 


Bu sayfa History tarafından en son 11.10.2019 13:42:10 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM