Fen-Edebiyat FakültesiTarih

Tarih

Kitaplar

Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinin Kitapları

 

M.Ü. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN KİTAPLARI

Afyoncu, E.,Sorularla Osmanlı İmparatorluğu I, İstanbul 2001, Yeditepe Yayınevi.

Afyoncu, E., Sorularla Osmanlı İmparatorluğu II, İstanbul 2002, Yeditepe Yayınevi

Afyoncu, E.,Sorularla Osmanlı İmparatorluğu III, İstanbul 2004, Yeditepe Yayınevi.

Afyoncu, E., Sorularla Osmanlı İmparatorluğu IV, İstanbul 2004, Yeditepe Yayınevi.

Ahıshalı, R., Osmanlı Devlet Teşkilatında Reisülküttâblık (XVIII. Yüzyıl), İstanbul 2001, Tarih ve Tabiat Vakfı Yayınları.

Ahıshalı, R. (Osmanlıca’dan çeviren ve sadeleştiren), Towshend, C.V.F.,  Irak Seferi ve Esaret, İstanbul 2007, Yeditepe Yayınları.

Akyıldız, A., Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilâtında Reform, İstanbul 1993, Eren Yayınevi.

Akyıldız, A., Osmanlı Finans Sisteminde Dönüm Noktası: Kâğıt Para ve Sosyo-Ekonomik Etkileri, İstanbul 1996, Eren Yayınevi.

Akyıldız, A., Mümin ve Müsrif Bir Padişah Kızı: Refia Sultan, İstanbul 1998, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Akyıldız, A., Osmanlı Dönemi Tahvil ve Hisse Senetleri, (Türkçe-İngilizce), İstanbul 2001, Türkiye Ekonomi Bankası Yayınları.

Akyıldız, A., Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme, İstanbul 2004, İletişim Yayınları.

Akyıldız, A., Para Pul Oldu: Osmanlı’da Kağıt Para, Maliye ve Toplum, İstanbul 2003, İletişim Yayınları.

Akyıldız, A., Anka’nın Sonbaharı, Osmanlı’da İktisadi Modernleşme ve Uluslar arası Sermaye, İstanbul 2005, İletişim Yayınları.

Akyıldız, A., Haliç’te Seyr u Sefer, İstanbul 2007, İş Bankası Y.

Alptekin, C., The Reign of Zangi (521-541/1127-1146), Erzurum 1978, Atatürk Üniversitesi Yayını.

Alptekin, C., Dimaşk Atabegliği (Tog-Teginliler), İstanbul 1985, M.Ü. Fen-Edebiyat Faükültesi Yayınları.

Azamat, N. (Hazırlayan), Anonim Tevârih-i Âl-i Osmân (F. Giese Neşri), İstanbul 1992, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları.

Bezer, G. Ö., Begteginliler “Erbil’de Bir Türk Beyliği (526-630/1132-1233), İstanbul 2001, Türk Gençlik Vakfı Yayını.

Bostan, M. H., Said Halim Paşa, İstanbul 1992, İrfan Yayıncılık.

Bostan, M. H., XV-XVI. Asırlarda Trabzon Sancağında Sosyal ve İktisadi Hayat, Ankara 2003, Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Dursun, A. H., Ermeni Terörünün Kaynakları, İstanbul 1984.

Dursun, A. H., İstanbul’da Yaşama Sanatı, İstanbul 1999, Ötüken Neşriyat.

Dursun, A. H., Osmanlı Coğrafyası’nda Gezintiler, İstanbul 2000.

Dursun, A. H., İstanbul’u Gezme Sanatı, İstanbul 2001.

Dursun, A. H., Nil’den Tuna’ya, İstanbul 2004.

Dursun, A. H, Tuna Güzellemesi, İstanbul 2004, Kubbealtı Neşriyat.

Engin, V., Rumeli Demiryolları, İstanbu1993, Eren Yayınevi.

Engin, V., Sadrazam Kâmil Paşa’nın Oğlu Hilmi Kâmil Bayur’un Galatasaray Lisesi Hatıraları, İstanbul 1995, Galatasaray Tarih Dergisi Yayını.

Engin, V., Tünel, İstanbul 2000, Simurg Yayınevi.

Engin, V., Sultan Abdülhamid ve İstanbul’u, İstanbul 2001, Simurg Yayınevi.

Engin, V., Mekteb-i Sultani, İstanbul 2003, Galatasaraylılar Derneği Yayını.

Engin, Vahdettin, Tünel'den Fünikülere, İstanbul 2007.

Genç, M., Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, İstanbul 2000, Ötüken Neşriyat.

Gülsoy, U., 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Rumeli'den Rusya'ya Göçürülen Re'aya, Ankara 1993.

Gülsoy, U., Hicaz Demiryolu, İstanbul 1994.

Gülsoy, U., Osmanlı Gayrimüslimlerinin Askerlik Serüveni, İstanbul 2000.

Gülsoy, U., Türkiye’de Ticaretin Öncü Kuruluşu: Dersaadet Ticaret Odası 1882-1923, İstanbul 2009.

Gülsoy, U., Cizyeden Vatandaşlığa Osmanlı’nın Gayrimüslim Askerleri, İstanbul 2010.

Gülsoy, U., Kutsal Proje: Ortadoğu’da Osmanlı Demiryolları, İstanbul 2010.

Gülsoy, U., İstanbul Ticaret Odası, İstanbul 2012.

Gülsoy, U. vd., Bir Medeniyetin İzdüşümü: Vakıflar, İstanbul 2012.

Gülsoy, U., İstanbul Ticaret Borsası 1924-2014, İstanbul 2014.

Gülsoy, U. -Engin V., Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İstanbul’da Elektrik, İstanbul 2016.

İlgürel, M., Millî Mücadele’de Balıkesir Kongreleri, Ankara 1999, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.

İlgürel, M. (Hazırlayan), Ahmed Vâsıf Efendi, Mehâsinü’l-Asâr ve Hakaikü’l-Ahbâr, Ankara 1994, Türk Tarih Kurumu Yayınları.

İplikçioğlu, B., Die Inschriften von Ephesos, Teil VI, Nr. 2001–2958 (Reperto­rium), Bonn: Habelt 1980 [R. Merkelbach, H. Nollé, H. Engelmann ve Die­ter Knibbe ile birlikte].

İplikçioğlu, B., Die Repräsentanten des senatorischen Reichsdienstes in Asia bis Di­okletian im Spiegel der ephesischen Inschriften, Wien: VWGÖ 1983.

İplikçioğlu, B., Ephesos im Spiegel seiner Inschriften, Wien: Schindler 1984 [D. Knibbe ile birlikte].

İplikçioğlu, B., «Prosopographisches aus Ephesos», şurada: Lebendige Altertumswis­senschaft, Festgabe zur Vollendung des 70. Lebensjahres von Hermann Vetters, Wien: Adolf Hausens Nfg. 1985, 135 vdd. [Kitap içinde bölüm].

İplikçioğlu, B., Eskiçağ Tarihinin Anahatları I, İstanbul: Marmara Üniversitesi Fen–Edebiyat Fakültesi 1990; Tıpkıbasım: İstanbul: Bilim Teknik 1992.

İplikçioğlu, B., Epigraphische Forschungen in Termessos und seinem Territorium I, Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften 1991 [G. – A. V. Çel­gin’in katkılarıyla].

İplikçioğlu, B., Epigraphische Forschungen in Termessos und seinem Territorium II, Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften 1991 [G. – A. V. Çel­gin ve G. Neumann’ın katkılarıyla].

İplikçioğlu, B., Neue Inschriften aus Nord-Lykien I, Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften 1992 [G. ve A. V. Çelgin’in katkılarıyla].

İplikçioğlu, B., Ephesus Yazıtları  Işığında İmparator Diocletianus'a Kadar Roma Şö­valye Sınıfı ve Asia  Eyaletindeki Resmî Görevlileri — Der Ritterstand und seine Tätigkeit im  kaiserlichen Reichsdienst in Asia bis auf Diokle­tian im Spiegel der  ephesischen Inschriften, Ankara: Türk Tarih Kurumu 1993.

İplikçioğlu, B., Epigraphische Forschungen in Termessos und seinem Territorium III, Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften 1994 [G. ve A. V. Çelgin’in katkılarıyla].

İplikçioğlu, B., Eskiçağ Tarihinin Anahatları II, İstanbul: Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 1996.

İplikçioğlu, B., Eskibatı Tarihi I: Giriş, Kaynaklar, Bibliyografya, Ankara: Türk Tarih  Kurumu 1997.

İplikçioğlu, B., «Zum Territorium von Termessos in Pisidien», şurada: P. Scherrer – H. Taeuber – H. Thür (edd.), Steine und Wege. Festschrift für Dieter Knibbe zum 65. Geburtstag, Wien: Österreichisches Archäologisches Institut 1999, 309 vdd. [Kitap içinde bölüm].

İplikçioğlu, B., «Antik Edebi Türlerin Tarih Araştırmalarına Katkıları», şurada: E. Öz­bayoğlu (Haz.), Lucerna: Klasik Filoloji Yazıları, Istanbul: Eren 2004 [Ki­tap içinde bölüm].

İplikçioğlu, B., «Austrian Archaeological and Historical Studies in Anatolia and Otto Benndorf», şurada: N. Başgelen (ed., facsimile and contemporary com­men­tary), E. Krickl,Lycian Journal 1892, essays by B. İplikçioğlu, H. Hellen­kemper, Istanbul: Archaeology and Art Publications – Suna and İnan Kıraç Foundation 2005, 15 vdd. [Kitap içinde bölüm].

İplikçioğlu, B., «Avusturyalıların Anadolu’daki Arkeoloji-Tarih Araştırmaları ve Otto Benndorf», şurada: N. Başgelen (Haz.), E. Krickl, 1892 Lykia Günlüğü, B. İplikçioğlu ve H. Hellenkemper’in katkılarıyla, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat – Suna ve İnan Kıraç Vakfı 2005, 15 vdd. [Kitap içinde bölüm].

İplikçioğlu, B., Epigraphische Forschungen in Termessos und seinem Territorium IV, Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften 2007 [G. – A. V. Çel­gin, H. S. Öztürk, A. Ergene. E. Erten ve F. Baz’ın katkılarıyla].

İplikçioğlu, B., Hellen ve Roma Tarihinin Anahatları, İstanbul 2007, Arkeoloji ve Sanat.

Kanlıdere, A., Reform within Islam: The Tajdid (Reneval) Movement Among the Kazan Tatars (1809-1917), İstanbul 1997, Eren Yayınevi.

Karaca, A., Anadolu Islahatı ve Ahmet Şâkir Paşa (1838-1899), İstanbul 1993, Eren Yayınevi.

Köroğlu, K., Urartu Krallığı Döneminde Elazığ (Alzi) ve Çevresi, İstanbul 1996, Arkeoloji ve Sanat Yayınları.

Köroğlu, K., (Editör) 5. Yılında Yumuktepe, The V. Anniversary of the Excavations at Yumuktepe (1993-1997), İstanbul 1998, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları.

Köroğlu, K., Üçtepe I: Yeni Kazı ve Yüzey Bulguları Işığında Diyarbakır/Üçtepe ve Çevresinin Yeni Assur Dönemi Tarihi Coğrafyası, Ankara 1998, Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Köroğlu, K., (Editör, B. Fischer - H. Genz ve E. Jean ile birlikte), Identifying Changes: The Transition from Bronze to Iron Ages in Anatolia and its Neighbouring Regions. Proceedings of the International Workshop Istanbul, November 8-9, 2002, İstanbul 2003, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları.

Köroğlu K., Eski Mezopotamya Tarihi, Başlangıcından Perslere Kadar, İstanbul 2006, İletişim Yayınları. 

Kurşun, Z., (Soultan b. Hitlain ile birlikte), Tarihu Kabileti'l-Acman (Ujman Kabilesi Tarihi), Kuveyt 1988.

Kurşun, Z., Yol Ayrımında Türk-Arap İlişkileri, İstanbul 1992, İrfan Yayınevi.

Kurşun, Z., Necid ve Ahsa'da Osmanlı Hakimiyeti, Vehhabi Hareketi ve Suud Devletinin Doğuşu, Ankara 1998, Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Kurşun, Z., (Birinci İsim), Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Topkapı Sarayı Bağdat 305 Yazmasının Transkripsiyonu Dizini, İstanbul 1999, Yapı Kredi Yayınları. 

Kurşun, Z., The Ottomans in Qatar, A History of Anglo-Ottoman Conflict in the Persian Gulf, İstanbul 2002, Isıs Publication.

Kurşun, Z., (M. Al Quraini ile Birlikte), Sevahil Necd ve’l Hasa fi’l Vesaik el Osmaniyye, Kahire 2003.

Kurşun, Z., Basra Körfezi’nde Osmanlı-İngiliz Çekişmesi Katar'da Osmanlılar 1871-1916, Ankara 2004, Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Kurşun, Z., El-Osmaniyun ve Al-i Suud fi’l Arşiv el-Osmani (Osmanlı Arşiv Belgelerinde Osmanlılar ve Suudiler), Beyrut 2005.

Kurşun, Z., (Birinci İsim) Bâki Kente Ab-i Bekâ Hamidiye , İstanbul 2006.

Kurşun, Z, Qatar fi’l-Ahd el Osmanî, Beyrut 2007.

Kurşun, Z. “Türkiye’de Gazın Tarihi”, Dünya Başkenti İstanbul’da Doğalgaz  (Kitab İçinde Bölüm) İstanbul 2007.

Küçük, C., Osmanlı Diplomasisinde Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı 1878-1897, İstanbul 1985, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları.

Küçük, C., (Dz. Kur. Bnb. Ali Kurumahmut, Sertaç Hami Başeren ile birlikte), Ege'de Temel Sorun Egemenliği Tartışmalı Adalar, Ankara 1998, Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Küçükaşçı, M. S., Haremeyn, İstanbul 2003, İslam Tarih, Sanat ve Kültürünü Araştırma Vakfı Yayını.

Mert, Ö., XVIII. Ve XIX. Yüzyıllarda Çapanoğulları, Ankara 1985.

Mülayim, S., Geometrik Süslemeler, Selçuklu Çağı, Ankara 1982, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Mülayim, S., Sanat Tarihi Metodu, İstanbul 1983, Anadolu Sanat Yayınları; İstanbul 1994, Bilim Teknik Kitabevi.

Mülayim, S., Sinan ve Çağı, İstanbul 1989, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları.

Mülayim, S., Sanata Giriş, İstanbul, 1989, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi Yayını.

Mülayim, S., (Herbert Read’dan çeviri), Sanat ve Toplum, Ankara 1981, Umran Yayınları.

Mülayim, S., Cumhuriyet’in Kültür ve Sanat Kronolojisi, İstanbul 1988, 118 T Lions Yönetim Çevresi Yayını.

Mülayim, S., Yüzyılın Kültür ve Sanat Kronolojisi, İstanbul 1999, Kaknüs Yayınları.

Mülayim, S., Değişimin Tanıkları, Ortaçağ Türk Sanatında Süsleme ve İkonografi, İstanbul 1999, Kaknüs Yayınları.

Mülayim, S., Ters Lale, Osmanlı Mimarisinde Sinan Çağı ve Süleymaniye, İstanbul 2001, Arkeoloji ve Sanat yayınları.

Öztürk, N., (Hazırlayan), Hadîdî, Tevârih-i Âl-i Osman (1299-1523), İstanbul 1991, M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları.

Öztürk, N., (Çeviren), R. F. Kreutel, Haniwaldanus Anonimi’ne Göre Sultan Bayezid-i Velî (1481-1512), İstanbul 1997, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları.

Öztürk, N., (Hazırlayan), XV. Yüzyıl Tarihçilerinden Kemal, Selâtîn-nâme (699-895/1299-1490), Ankara 2001, Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Öztürk, N., (Hazırlayan), Anonim Osmanlı Kroniği (1299-1512), İstanbul 2000, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını.

Öztürk, N., (Hazırlayan), Düstûrnâme-i Enverî: Osmanlı Tarihi Kısmı (1299-1466), İstanbul 2004, Kitabevi Yayınları.

Polat, S., Selçuklu Göçerlerinin Dünyası, Karacuk’tan Aziz George Kolu’na, İstanbul 2004, Kitabevi Yayınları.

Şimşirgil, A., Kayı, İstanbul 2004, Tarih Düşünce Kitapları.

Taştemir M., XVI. Yüzyılda Behisni, Hısn-ı Mansur, Gerger ve Kahta Kazalarının Sosyal ve İktisadi Tarihi, Ankara 1999, Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Taşdemir, M., Vakıf ve Mülk Defteri, Ankara 2007, Türk Tarih Kurumu.

Ülgen, A., Klasik Devir Minareleri, İstanbul 2000, Alfa Yayınları.

Varlık M. Ç., Germiyan-oğulları Tarihi (1300-1429), Erzurum 1974, Atatürk Üniversitesi Yayını.

Yeşilot, O., Tagiyev, İstanbul 2004, Kaknüs Yayınları.

Yıldız, N., İslamiyet ve Türkler, İstanbul 1976, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.

Yıldız, N., (Çev.) Tarihte araplar, İstanbul 1979, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.

Yıldız, N., Eskiçağ Kütüphaneleri, İstanbul 1985, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları. 

Yıldız, N., Eskiçağda Deri Kullanımı ve Teknolojisi, İstanbul 1993, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları.

Yıldız, N., Eskiçağda Yazı Malzemeleri ve Kağıdın Oluşumu, Ankara 2000, Türk Tarih Kurumu Yayınları. 

Yıldız, N., Antikçağ Kütüphaneleri, İstanbul 2004, Arkeoloji ve Sanat Yayınları.

Bu sayfa Tarih tarafından en son 10.03.2017 12:33:18 tarihinde güncellenmiştir.